News & Activity

MPI News & Activity

การเตรียมความพร้อม – การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่น

06 July 2016

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อม – การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่น” โดย คุณเทวัญ อุทัยวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้กับพนักงานจัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งคุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุรีย์พร อนุวัตรอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย