News & Activity

MPI News & Activity

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเทวัญ อุทัยวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในความสำเร็จการจบหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”

11 November 2015

บมจ.มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล โดยท่านประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเทวัญ อุทัยวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในความสำเร็จการจบหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รวมถึงการขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการอาชีพกับ IOD (Institute Of Directors) และได้รับเชิญเข้าเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก “Board of the Year Award 2015” ของบริษัทจดทะเบียนโดยได้รับเกียรติจากท่านให้ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558