News & Activity

MPI News & Activity

งานประเพณีวันสงกรานต์

04 April 2017

วัน “มหาสงกรานต์” หรือ วันเริ่มต้นปีใหม่ ของชาวไทยทุกคน เป็นเทศกาลที่ทางบริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนพนักงาน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในแต่ละปี และในปีนี้ บริษัทฯ กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560 ภายใต้ ชื่องาน “ร่วมรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีไทย” โดยจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารและผู้สูงอายุภายในบริษัทฯ เพื่อขอศีลขอพรตามประเพณี