News & Activity

MPI News & Activity

สรุปข่าว MOONG 2561

01 January 2018

Moong2561Mar14

ทีมผู้บริหาร บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล เข้าร่วมงาน Opportunity day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงรายละเอียดผลประกอบการปี 2560 และแผนงานสำหรับปี 2561