News & Activity

MPI News & Activity

เพิ่มความรู้ ความเข้าใจกับ การต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งนอกและในองค์กร

28 July 2016

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชั่น” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิต ปรินเซส ศรีนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณวีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐมาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับพนักงานในการอบรมในครั้งนี้