News & Activity

MPI News & Activity

Director Certificate Program (DCP)
03 January 2019
ขอแสดงความยินดีกับ คุณหน่อย สุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับประกาศนีย์บัตรเนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสู...
สรุปข่าว MOONG 2561
25 September 2018
คุณวิพุธ เอื้ออานันท์, คุณทลิต โชคทิพย์พัฒนา และคุณปีติ ประติพัทธิ์พงษ์ จาก Khungsri Asset Management (KSAM) เข้าเยี่ยมบริษัทและพูดคุยกับทีมผู้บริหาร บริษัทฯ เมื่อวันที...
mai FORUM 2018
01 July 2018
มุ่งพัฒนาฯ ที่บูธ 44 งาน mai FORUM 2018 วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 2018 ...

CSV News & Activity

โครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
11 June 2018
สืบเนื่องจากข่าวอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีสามารถลดการสูญเสียอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยได้ บริษัทฯ เล็งเห็นค...
กิจกรรม ชวนน้องทำกระทง
03 November 2017
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ในวันส่งมอบห้องน้ำ ณ โรงเรียนหนองหัวหมูซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันลอยกระทง ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญชวน คณะผู้บริหาร พนักงานแล...
สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จ.ชลบุรี
03 November 2017
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ส่งมอบ “ห้องน้ำ” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตามแผนงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีมติให้สร้างสาธารณูปโภคให้กับน้องๆ ตามโครงการ CS...