News & Activity

MPI News & Activity

สรุปข่าว MOONG 2561
28 May 2018
คุณณิชพัณณ์ ปริวัฒน์ชัยสาร และคุณเดวิด เบ็นเคิร์ท จาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และคุณจุฬาลักษณ์ ชูช่วย จาก บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ...
งานทำบุญบริษัทประจำปี
03 April 2018
บริษัทฯ ได้นิมนต์พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มาเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบปีที่ 37 ของบริษัทฯ เป็นวันสำคัญที่บ...
งานประเพณีวันสงกรานต์
03 April 2018
ในปีนี้บริษัทฯ ได้กำหนดงานประเพณีสงกรานต์พร้อมกับงานทำบุญบริษัทฯ ในวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนพนักงาน ได้จัดงานและเชิญชวนพนักงานร่วมแต่งกายช...

CSV News & Activity

โครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
11 June 2018
สืบเนื่องจากข่าวอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีสามารถลดการสูญเสียอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยได้ บริษัทฯ เล็งเห็นค...
กิจกรรม ชวนน้องทำกระทง
03 November 2017
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ในวันส่งมอบห้องน้ำ ณ โรงเรียนหนองหัวหมูซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันลอยกระทง ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญชวน คณะผู้บริหาร พนักงานแล...
สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จ.ชลบุรี
03 November 2017
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ส่งมอบ “ห้องน้ำ” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตามแผนงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีมติให้สร้างสาธารณูปโภคให้กับน้องๆ ตามโครงการ CS...