News & Activity

News & Activity

กิจกรรม “ศิลปผ้ามัดย้อม”

23 August 2017

ตัวแทนจากคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) ได้จัดกิจกรรมสอนการทำ “ศิลปทำผ้ามัดย้อม” ให้กับคณะครูและนักเรียนรวมถึงชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู โดยสามารถนำไปสร้างรายได้หรือเป็นอีกหนึ่งอาชีพให้กับน้องๆ ในการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโดยการนำผ้ามัดย้อมที่น้องๆ จัดทำ มาประมูลขายภายในบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะทำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งมอบความรักให้กันและกันได้อย่างยาวนานและยั่งยืน…