News & Activity

News & Activity

มุ่งทำดี ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

18 November 2016

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล นำโดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ รวมกว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม “มุ่งทำดี” ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทฯ ได้เข้าไปพัฒนาเพื่อสานต่อความยั่งยืนให้กับโรงเรียนและชุมชน โดยเริ่มจากการสร้างที่แปรงฟันให้กับโรงเรียน พร้อมปรับปรุงห้องสมุด ให้มีบรรยากาศและความหลากหลายของหนังสือที่น่าสนใจเพื่อเข้าไปเรียนรู้มากขึ้น ตลอดจนมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะการสร้างความสัมพันธ์และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรมระบายสีพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเขียนพันธะสัญญาในการปฏิบัตตนเพื่อเป็นคนดีของสังคม และกิจกรรมเสริมสร้างวิธีการจัดลำดับความคิด และการทำงานเป็นทีมด้วยความสามัคคี