News & Activity

CSV News & Activity

มุ่งพัฒนาฯ และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าร่วมโครงการวัดสร้างสุข รวมพลังสร้างสัปปายะ ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

03 October 2014

มุ่งพัฒนาฯ และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ mai รวมพลังสร้างสัปปายะ เข้าร่วมโครงการ “วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ” สร้างสังคมแห่งความสุข ที่จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างตัวแทนจากบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ mai กับวัดบรมสถล (วัดดอน) รวมทั้งสำนักงานเขตสาทรและชุมชนในพื้นที่ ในการนำวัดเป็นศูนย์กลางสำหรับการถ่ายทอดและขยายแนวคิดด้าน 5 ส เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ตัวอยางทั้งในด้านกายภาพและด้านจิตใจ เพราะเชื่อว่า 5ส เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างความมีวินัยของคนในชาติและสร้างสังคมแห่งความสุข เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557


 

อภิชาติ ยิ้มแสง ผู้จัดการโครงการวัดสร้างสุข สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น (สสท) ได้ให้ความรู้ด้าน 5 ส. กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ mai เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการ “วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ” สร้างสังคมแห่งความสุข รวมพลังสร้างสัปปายะ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)