News & Activity

News & Activity

โครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR

11 June 2018

สืบเนื่องจากข่าวอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีสามารถลดการสูญเสียอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยได้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานดังกล่าว เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงวิธีการปฏิบัติการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้อง จึงได้เชิญวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติผ่าน หุ่นสมชาย ซึ่งเป็นหุ่นสำหรับการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เหมือนกับการได้ปฏิบัติกับบุคคลจริงๆ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงวิธีการปฏิบัติการช่วยเหลือช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยจะทั้งหมด 3 รุ่นเมื่อวันที่ 21, 31 พฤษภาคม และวันที่  11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการอบรมความรู้อย่างถูกวิธี