News & Activity

MPI News & Activity

โครงการพัฒนาผู้นำและงานวิจัย

02 April 2019

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้นำและงานวิจัย ซึ่งเป็นโครงการที่ คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม – CSV Committee ของบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินสำหรับโครงการพัฒนาผู้นำและงานวิจัย ในการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อผู้นำ คุณครูและนักเรียนด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งโครงการดังกล่าว ตรงกับวัตถุประสงค์โครงการ CSV ของบริษัทฯ ที่มุ่งหวังปลูกเมล็ดพันธ์ให้เป็นอนาคตของชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเราเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะสามารถเกิดขึ้นได้โดยการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคลออกมา และให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งองค์กรและสังคม