News & Activity

CSV News & Activity

สุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมุ่งพัฒนาฯ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ร่วมงานแถลงข่าวในการสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนผู้นำ…ปลูกต้นกล้ารักษาดินแดน”

25 September 2014

พลโท ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมุ่งพัฒนาฯ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ร่วมงานแถลงข่าวในการสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนผู้นำ…ปลูกต้นกล้ารักษาดินแดน” เพื่อเน้นให้นักเรียนที่จบ รด.ภาคบังคับ (ม.6) อยากเรียนต่อรด.ในระดับมหาวิทยาลัย   ปี 1-2 โดยวิทยากรระดับ CEO จากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ mai มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็น Role model ด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน รด. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557