บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MOONG โชว์ศักยภาพได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 จาก 692 บริษัท

CG Rating 5 ดาวที่บริษัทได้รับนี้เป็นการปรับระดับ 4 ดาว จากปีก่อน เป็น 5 ดาวในปี 2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ของบริษัท