ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

สรุปข่าว MOONG 2561

12 มีนาคม 2019

Opportunity day บริษัทฯ รายงานผลประกอบการปี 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 


 

ksam-moong

คุณวิพุธ เอื้ออานันท์, คุณทลิต โชคทิพย์พัฒนา และคุณปีติ ประติพัทธิ์พงษ์ จาก Khungsri Asset Management (KSAM) เข้าเยี่ยมบริษัทและพูดคุยกับทีมผู้บริหาร บริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561


 

คุณณิชพัณณ์ ปริวัฒน์ชัยสาร และคุณเดวิด เบ็นเคิร์ท จาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และคุณจุฬาลักษณ์ ชูช่วย จาก บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารของ บมจ.มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561


 

คุณกวินกร หวังพีระวงศ์ และคุณพลเทพ วงษ์นาค จาก บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) และคุณวรายุ วัฒนศิริ จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารของ บมจ.มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561


 

Miss Kim Min Ji จาก Must Asset Management เข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารของ บมจ.มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561


 

ทีมผู้บริหาร บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล เข้าร่วมงาน Opportunity day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงรายละเอียดผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2560 และแผนงานสำหรับปี 2561


 

Finansia Syrus Securities PCL. Visits Moong” management team on May 28th, 2018

คุณณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวนการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (มหาชน) เข้าพบผู้บริหารของ บมจ.มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่าน

 


 

Moong2561Mar14

ทีมผู้บริหาร บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล เข้าร่วมงาน Opportunity day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงรายละเอียดผลประกอบการปี 2560 และแผนงานสำหรับปี 2561