ข้อมูลบริษัทฯ

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับมุ่งพัฒนา

workwithmoong

บุคลากรของเรา

บุคลากรของเราไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจ แต่เป็นคนสำคัญที่ทำให้มุ่งพัฒนาเป็นมุ่งพัฒนาในทุกวันนี้

มุ่งพัฒนาฯ มีความเชื่อว่า “บุคลากร” เป็นฟันเฟืองหลักที่ผลักดันองค์กรในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ และขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของมุ่งพัฒนาฯไปสู่ความสำเร็จ การเติมเต็มทางด้านอาชีพ ความสมดุลย์ระหว่างชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ความสามารถในการทุ่มเทอย่างเท่าเทียมกันในฐานะส่วนหนึ่งของบุคลากรที่มีความหลากหลาย ทั้งหมดนี้คือประเด็นที่มุ่งพัฒนาฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ

ด้วยแนวคิดดังกล่าว มุ่งพัฒนาฯ จึงมุ่งให้ความสำคัญกับการ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์” อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาตัวบุคคลและการสร้างความเป็นมืออาชีพ มุ่งพัฒนาฯ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นที่การสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ และความเข้าในธุรกิจขององค์กร (Business Knowledge & Understanding) สำหรับการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) ให้กับพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้รองรับต่อการขยายตัวของธุรกิจและสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับพนักงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังที่กำหนดไว้ในค่านิยมร่วมของมุ่งพัฒนาฯ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี “คุณภาพ” ต่อองค์กร และมี “คุณค่า” ต่อสังคม

 

วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งพัฒนาฯ เชื่อมั่นใน DNA ที่พนักงานทุกคนdistributor-service-dnaมี เราทุกคนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการอยู่และการมีแนวคิดในการทำงานที่สอดคล้องร่วมกัน เราคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมคิดและร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ไปพร้อมกันอยู่เสมอ เปรียบเสมือน “จิ๊กซอว์” ที่แต่ละหน่วยงานสร้างแล้วนำมาประติดประต่อกันเพื่อให้เกิดผลงานนั้น คือ แต่ละก้าวที่เรามุ่งสู่ความสำเร็จ   สำหรับการสร้างความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในฐานะบริษัทที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของประเทศไทย

 

สายอาชีพและความก้าวหน้า

มุ่งพัฒนาฯ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เราเล็งเห็นและให้ความสำคัญในความก้าวหน้าในแต่ละสายอาชีพ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน และอย่างมีสมดุลระหว่างคุณภาพการดำเนินชีวิตและการทำงาน  รวมถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

 

การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

มุ่งพัฒนาฯ เน้นความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เรามุ่งเน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานและมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของพนักงาน ประกอบกับการสร้างเสริมค่านิยมองค์กร การมีจิตอาสาของพนักงาน และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น และมุ่งเน้นพนักงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติการและการดำเนินการ (Operation & Performance Excellence) สำหรับการเติบโตในสายอาชีพและก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กรอย่างมีคุณภาพ

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เพราะพนักงานเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ มุ่งพัฒนาฯ ให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม เราบริหารและจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

 

opec

The Company’s Core Values were set as “O P E C” with the following details:

OPEC-ListParagraph-th

เกี่ยวกับพนักงาน

“O P E C เป้น DNA ของมุ่งพัฒนาฯ ที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนมีความเชื่อและสร้างวัฒนธรรมการอยู่และการมีแนวคิดในการทำงานที่สอดคล้องร่วมกัน ในการสร้างความโดยเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านการปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศในฐานะหนึ่งในตัวแทนจัดจำหน่ายของประเทศไทย

 

icn-newsคลิกที่นี่, ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับ