ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

MOONG CSV Day 2019

01 พฤศจิกายน 2019

Moong CSV day 2019

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MAI: MOONG) นำโดย นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ร่วมด้วยพนักงานกว่า 160 คน เข้าร่วมกิจกรรม CSV Day ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 ในโครงการ “มุ่งทำดี เพื่อสร้างอนาคตของชุมชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของบริษัทในการสร้างสรรค์ คุณค่าร่วมสู่สังคม โดยมุ่งเน้นที่ “การให้อย่างยั่งยืน” โดยโครงการนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก ๆ ในด้านการศึกษา เพื่อให้เติบโตเป็นอนาคตของชุมชน สังคมและประเทศชาติ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน