ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

รับประกาศนียบัตรภาคเอกชนไทยร่วมต่อต้านการทุจริตจา ก CAC

18 ตุลาคม 2019

moong - cac

กรุงเทพฯ – 18 ตุลาคม 2562 – คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยกรรมการ บริษัทมุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MAI: MOONG) ผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม (ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก , ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ , อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว) เข้ารับมอบประกาศนียบัตรภาคเอกชนไทยร่วมต่อต้านการทุจริตจาก CAC โดยบริษัทมุ่งพัฒนาฯ เป็น 1 ใน 33 บริษัทที่ต่ออายุการรับรองครั้งที่หนึ่ง ในงานสัมมนาประจำปีของ CAC ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC) เป็นโครงการที่บริษัทเอกชนเข้าร่วมตามความสมัครใจ การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างทัศนคติในด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยร่วมต่อต้านคอร์รัปชันและการรับ-จ่ายสินบน โดยบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC จะเป็นบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองแล้วว่า มีนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและกา รให้สินบนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด โดยมีการสอบทานและลงนามรับรองจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การรับรองของ CAC จะมีอายุ 3 ปี ทั้งในส่วนของบริษัทใหญ่และ SME ซึ่งบริษัทที่ได้รับการรับรองไปแล้ว เมื่อครบอายุ 3 ปี จะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินตนเองและยื่นขอรับรองใหม่อีกครั้ง

บริษัทมุ่งพัฒนาฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรด้านคุณภาพและตอบสนองความต้องการด้านสุขภา พและความเป็นอยู่ที่ดี มีการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีแนวทางปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งได้ครบอายุ 3 ปีตามกำหนด และได้ผ่านการรับรองอีกครั้งในปีนี้