Food & Beverage Product

ด้วยความเข้าใจผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพที่ดี จากภายในสู่ภายนอก บริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการคิดค้น พัฒนา และสรรหา อาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ ให้คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคทุกวัย

Other Product and Service