News & Activity

MPI News & Activity

Half Year Corporate Meeting

27 July 2017

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมการรายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดเป็นประจำทุกๆ ปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบข่าวสารต่างๆ จากผู้บริหารระดับสูงโดยตรง พร้อมนี้ยังรวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของแต่ละบุคคลที่มีต่อบริษัทฯ ในการที่นำพาให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนงานในแต่ละปี

Half Year Corporate Meeting