News & Activity

MPI News & Activity

Make Fit Happen

01 August 2017

MakeFitHappenMake Fit Happen เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการสวัสดิการฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยกลุ่มกีฬาที่คัดเลือกมาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบตมินตัน และ โยคะ

โดยบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมถึงเชิญเพื่อนพนักงานที่มีความชำนาญในการเล่นโยคะ มาเป็นผู้สอนในช่วงเย็นหลังเลิกงาน 2 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ นอกจากพนักงานจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังสามารถช่วยลดอาการ Office Syndrome และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานด้วยกัน…