ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG 100)ประจำปี 2562

30 พฤษภาคม 2019

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG 100)ประจำปี 2562 โดยแนวคิดเรื่อง ESG จะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจกโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบใน 3 ด้านหลักได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) ด้านบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งเป็นประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

http://www.thaicsr.com/2019/05/esg100-62.html