บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 และเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องครัวที่มีคุณภาพ ในปี2531 บริษัทฯ ได้รับสิทธิใน การผลิต การใช้และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ้น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่ง พีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์สำ หรับแม่และเด็กอันดับหนึ่งในประเทศ ญี่ปุ่น

ด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการบริหาร ตราสินค้า และการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่ว ทั้งประเทศไทย ทำให้บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าอื่นๆ ที่ต้องการทำ การตลาดในประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own brand) ทั้งสินค้าอุปโภค และบริโภค ผ่านการคิดค้น และพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุนด้วยการสื่อสาร และกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 5 แบรนด์หลัก ได้แก่

วีแคร์ (V care) ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล

ฟ๊อกกี้ (Foggy) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ

สไมล์วี (Smile V) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ

เบา (BAO) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่ม

มิลค์มี (Milk me) ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย

ด้วยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักและรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมถึงมีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หน่วยรถขายเงินสด (Cash Van) รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ Food Service, E-commerce เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจร่วมค้า

นอกจากการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว บริษัทฯ ยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด (TP), บริษัท พีเจ้น อินดัส ทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PIT) และ บริษัท โยขิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP) ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่แต่ละบริษัทร่วมค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย