นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกําหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลังจากหักภาษีและเงินทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี เงินปันผลจ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน แผนขยายธุรกิจ การลงทุน สภาพคล่อง และความจําเป็นต่างๆ ของบริษัทในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันจ่ายปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) รอบผลประกอบการ
0.21
0.18
0.26
29/04/62 0.26 01/01/61 - 31/12/61
07/05/61 0.18
04/05/60 0.18
0.15
0.30
0.20
0.20
0.20
0.12
19/08/53 0.07
29/04/53 21/05/53 0.09 01/07/52 - 31/12/52