นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ

นายมานิต เจียรดิฐ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รศ ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล

กรรมการ

นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเมธิน เลอสุมิตรกุล

กรรมการ

นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล

กรรมการ