ปี 2563 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทบทั่วทุกภาคส่วน

หลายธุรกิจต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการภาครัฐที่ออกมาป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า และกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยมีการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้ความสำคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในวิถี New Normal การดูแลด้านสุขอนามัย และการร่วมมือกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสุขอนามัยที่ดีของทุกช่วงวัยในทุกครอบครัว

“มุ่งพัฒนา” ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และได้ส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืนไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบการปฏิบัติด้านความยั่งยืน โดยเริ่มจากภายในองค์กร การสร้างจิตสำนึกให้กับ พนักงานของบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีคุณภาพตามแนวนโยบาย “มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน”

โดยในปี 2563 บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการมุ่งเน้นในด้านสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นที่สอดคล้องกับ SDGs ทั้งการให้ความรู้ การส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายของทั้งบริษัท ชุมชน ท้องถิ่น

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพนักงาน คู่ค้า พันธมิตรและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและแนวนโยบายด้านความยั่งยืนที่ส่งผลเชิงบวกในการดำเนินธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บริษัทได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดมาอย่างต่อเนื่อง

เราเชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในบริษัท จะส่งต่อการตระหนักถึง ความรับผิดชอบที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนไปยังชุมชน สังคม และเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานที่แห่งความยั่งยืนต่อไป

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร