ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 และมีการระบาดหลายระลอกในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัว มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง ปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจและให้ความสำคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและกลางที่มีการคำนึงถึงการพัฒนาด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยของพนักงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ และคัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคนในครอบครัว ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ที่มุ่งเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านความยั่งยืนในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

  • ผู้บริหารและพนักงานร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อาทิ ประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้กระดาษ การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference เพื่อทดแทนการเดินทางไปประชุม การแยกขยะ เป็นต้น มีโครงการ Solar roof เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าสัดส่วนพลังงานทางเลือก 16% ต่อการใช้พลังงานรวม ในโรงงาน

ด้านสังคม

  • มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีและมีการขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้าที่สำคัญ

ด้านเศรษฐกิจ

  • บริษัทมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ จากพื้นฐานความเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อตอบโจทย์ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค (Health & Wellness) อาทิ เครื่องดื่มสุขภาพ ของใช้ประจำวันสำหรับผู้สูงวัย เป็นต้นการสร้างห้องให้นมตาม รพ และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการแจก gift set ให้คุณแม่ผ่าน รพ เครือข่าย เพื่อให้คุณแม่สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ เคียงข้างและอยู่ในใจคุณแม่ตั้งแต่แรกคลอด
  • ความร่วมมือกับคู่ค้าที่สำคัญในการสรรหาสินค้าแบบ green sourcing และการขนส่งแบบ green logistic เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการตั้งเป้าหมายในแต่ละด้านเพื่อให้เป็นแนวหลักส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรร่วมกัน ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วม และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน มุ่งเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมที่มีคุณภาพ

ขอขอบคุณพนักงาน คู่ค้า พันธมิตร และนักลงทุนที่ยังคงให้ความเชื่อมั่น และสนับสนุนบริษัทตลอดมา

เราจะมุ่งมั่นพัฒนา และขับเคลื่อนแนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวนโยบายที่เรายึดถือปฏิบัติ มาโดยตลอด ภายใต้จุดมุ่งหมาย “มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน”
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร