นโยบายบริษัท

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
นโยบายงดรับของขวัญ
นโยบายด้านภาษี
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

กฏบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า

เอกสารสำคัญของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท