พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
Human Capital Development

“มุ่งพัฒนา” ศักยภาพของพนักงานในด้านความรู้ความสามารถและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เติบโตไปกับองค์กร ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม จากจุดเริ่มต้นภายในองค์กรเรามีความมุ่งมั่นที่จะขยายไปสู่สังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคและสังคมไทย

Employee engagement
Work life balance
Compensation & Benefit
Learning Development
Good governance organisation
Human right

บุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กร

ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence)

เรากระตือรือร้นและมีแรงขับที่จะทำงานให้ดีที่สุด เราสนุกในการทำงาน มีความกล้าหาญและมุมานะ ที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะตัวเองและเพื่อผลงานที่ดียิ่งขึ้น และความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นเลิศ

การรักษาสัญญา (Commitment)

เราให้ความสำคัญกับการส่งมอบงานตามเป้าหมาย เราเชื่อมั่นในการสร้างมาตรฐานการทำงานที่สูงตาม ที่เราให้คำมั่นสัญญา และมีจิตสำนึกตระหนักถึง ความเร่งด่วนของภารกิจเพื่อให้บรรลุผลเกินกว่าเป้าหมาย

ความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง (Ready to Change)

เราริเริ่ม พร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นทั้งในขั้นตอนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเติบโต และแข่งขันได้ด้วยทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมองเห็นว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง