เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน
HEALTH AND WELLNESS PRODUCTS

"มุ่งพัฒนา" เข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค เราจึงคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและมีคุณภาพระดับสูง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Health & wellness product
Innovation & sustainable product
Customer centric & insight
Social development
Brand loyalty
Community engagement

แนวทางธุรกิจที่มุ่งเน้นและความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภค บริโภค

องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่เข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างชัดเจนและเป็นที่น่าเชื่อถือของคู่ค้า,ลูกค้า,พนักงานและบุคคลทั่วไป

Health & WellnessExpert

บุคลากร MPI DNA OPEC
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับ
ขยายตลาดต่างประเทศ
CRM Digital Platform
ช่องทางและ
ทีมขาย

มุ่งเน้น ผู้บริโภค มุ่งสู่สายสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ MPI สุขภาพเพื่อการเป็นอยู่ที่ดี 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก

สร้างคุณภาพชีวิตให้ทุกคน
จากภายในองค์กรสู่สังคม

โครงการนักศึกษาฝึกงาน
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ร่วมสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน

ความแตกต่างเพื่อสร้างความยั่งยืน

There is modern technology support. In time to change

มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เชี่ยวชาญในการสร้างตราผลิตภัณฑ์และการสื่อสารทางการตลาด โดยจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความผูกพันกับกลุ่มเป้าหมำยในระยะยาว ผ่านกลยุทธ์ CRM ที่มีการบริหารจัดการฐานลูกค้าอย่างมีกลยุทธ์

มีการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมช่องทางการจัดจำหน่าย มีการบริหารช่องทางจัดจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ ทีมขายมีทักษะการวางแผน,การวิเคราะห์, การเจรจาต่อรอง และการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

มีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) และมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer centric mind set set)

ความแตกต่างเพื่อสร้างความยั่งยืน

มีระบบการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนลปลง