มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน

มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกครอบครัว

ตลอดเวลากว่า 40 ปี บมจ.มุ่งพัฒนาฯ คัดสรรและส่งมอบสินค้าคุณภาพมากมายให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ทั้งผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพสูง “มุ่งพัฒนา” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น เรานำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสูงเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณและครอบครัว เราดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าเพื่อสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีคุณภาพ ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

มุ่งพัฒนาส่งมอบคุณค่าแก่ผู้บริโภค เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เราเชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในบริษัท การให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่านิยมร่วมของพนักงานและการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านความยั่งยืนตามแนวทางปฏิบัติ โดยเริ่มจากภายในองค์กร คือพนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อส่งต่อสู่สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ แนวนโยบาย “มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน” ที่เป็นรากฐานแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง

มุ่งพัฒนา...มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Framework)

บริษัทมุ่งเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรที่มีการปฏิบัตการที่เป็นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกครอบครัว เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย โดยมีกรอบปฏิบัติด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย

พนักงาน

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
อ่านเพิ่มเติม

สังคม

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคน ด้วยการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสูง เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนในครอบครัว
อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม/ชุมชน สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม