แจ้งแต่งตั้ง CFO
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการนำรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2564) ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประกาศจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปแก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออก MOONG-ESOP#2 (แก้ไข PDF)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประกาศจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปแก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออก MOONG-ESOP#2 (แก้ไข PDF)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประกาศจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปแก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออก MOONG-ESOP#2 (แก้ไข Template)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประกาศจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปแก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออก MOONG-ESOP#2 (แก้ไข Template)