ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MOONG)

01
ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ, เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งคลังสินค้า
เลขที่ 444/11 หมู่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เลขทะเบียนบริษัท

0107551000274

เว็บไซต์บริษัทฯ
www.moongpattana.com www.pigeonlittlemomentsclub.com www.moong-shop.com
โทรศัพท์ / โทรสาร

+66 2020-8999

+66 2020-8990

ที่ตั้งโรงงานของบริษัทร่วม
บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ / โทรสาร

+66 2313-1625-7

+66 2313-1361

02

นายทะเบียนหุ้นบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์

+662 009 9000

โทรสาร

+662 009 9991

03

ผู้สอบบัญชีบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์

+662 332 5126

โทรสาร

+662 742 1239

04

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนหุ้น

ร้อยละ 47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือ 573,400 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,220,000 หุ้น

ชื่อบริษัท

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
จำนวนหุ้น

ร้อยละ 2.5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือ 360,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,400,000 หุ้น

ชื่อบริษัท

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
103/1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนหุ้น

ร้อยละ 6 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือ 180,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,000,000 หุ้น