รายชื่อผู้ถือหุ้นอันดับแรก
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
1,641
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
31.48
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,367
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.92

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) ร้อยละ
1. นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล 88,276,744 52.32
2. นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล 7,999,338 4.74
3. นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล 7,781,262 4.61
4. นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล 7,665,938 4.54
5. น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม 3,050,000 1.81
6. นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม 2,341,939 1.39
7. น.ส. หทัยรัตน์ แซ่จง 1,980,000 1.17
8. นาง ทัศนีย์ เจือณรงค์ฤทธิ์ 1,609,500 0.95
9. นาย ไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์ 1,552,726 0.92
10. นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร 1,532,405 0.91