บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการและแนวปฏิบัติของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

01

สิทธิของผู้ถือหุ้น

02

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

03

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

04

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

05

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ