รายละเอียด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข) ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอม การเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ง.) ดาวน์โหลด