กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

การเติบโตของกลุ่มสินค้า

*Base for future growth opportunities

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี อัตราร้อยละ ของการเติบโต
รายการ หน่วย 2564 2563 2562 2564 2563
งบกำไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย) (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 783.5 779.4 777.6 0.5 0.2
รายได้รวม 813.6 801.8 854.8 1.5 (6.2)
กำไรขั้นต้น 307.1 300.4 330.8 2.2 (9.2)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 23.8 19.1 44.0 24.8 (56.6)
ต้นทุนทางการเงิน 0.4 0.7 0.4 (42.9) 75.0
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ 85.9 59.4 96.1 44.6 (38.2)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.6 2.2 7.8 63.6 (71.8)
กำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 19.8 16.2 35.8 22.2 (54.7)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 62.5 41.0 52.5 52.4 (21.6)
กำไรสุทธิสำหรับปี 82.3 57.2 88.4 43.9 (35.3)
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 100.2 58.0 86.0 72.8 (32.6)
งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย) (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 1,364.9 1,246.2 1,009.9 9.5 23.4
หนี้สินรวม 304.1 255.3 230.7 19.1 10.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,060.7 990.9 779.3 7.0 27.2
หนี้สินสถาบันการเงิน 2.8 5.3 8.1 (4.7) (34.6)
ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว (พันหุ้น) 168,723 168,723 168,640 - 0.05
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 6.29 5.87 4.62 7.15 27.05
มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 - -
กำไรต่อหุ้น (วิธีส่วนได้เสีย) (บาท) 0.49 0.34 0.52 44.1 (34.6)
กำไรต่อหุ้น (วิธีเฉพาะกิจการ) (บาท) 0.23 0.21 0.35 9.5 (40.0)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.26 0.26 (30.7) -
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Raito)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.76 1.78 1.77
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.31 1.22 1.28
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.64 4.33 4.37
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย* (วัน) 79 84 83
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.94 4.81 4.85
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 74 76 75
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 4.04 4.06 3.93
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 90 90 93
Cash Cycle (วัน) 63 70 65
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 39.19 38.54 42.55
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 11.02 7.71 12.41
อัตรากำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย) (ร้อยละ) 10.51 7.34 11.36
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 8.02 7.20 11.34
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 6.30 5.68 8.75
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.62 0.80 0.87
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.26 0.30
อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) - 0.01 0.01
อัตราการจ่ายเงินปันผล (วิธีส่วนได้เสีย) (ร้อยละ) 36.90 76.69 49.62

* บริษัทมีการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ดังนี้ ลูกค้า General Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 30 - 60 วัน ลูกค้า Modern Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 60 - 90 วัน โดยบริษัท มีนโยบายการบริหารจัดการเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด