กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

การเติบโตของกลุ่มสินค้า

*Base for future growth opportunities

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี อัตราร้อยละ ของการเติบโต
รายการ หน่วย 2560* 2561 2562 2561 2562
งบกำไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย) (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 795.4 742.6 777.6 10 4.7
รายได้รวม 816.4 794.5 854.8 14 7.6
กำไรขั้นต้น 414.7 336.2 330.8 14 (1.6)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 15.5 49.2 44.0 218 (10.6)
ต้นทุนทางการเงิน 2.0 1.3 0.4 (35.1) (69.2)
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ 13.5 47.9 43.6 256.1 (9.0)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.5 8.8 7.8 478.3 (11.4)
กำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.0 39.1 35.8 227.7 (8.4)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 66.6 90.0 52.5 35.1 (41.7)
กำไรสุทธิสำหรับปี 78.6 129.1 88.4 64.1 (31.5)
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 77.3 127.7 86.0 65.2 (32.6)
งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย) (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 881.3 954.4 1,009.9 8.3 5.8
หนี้สินรวม 245.5 217.5 230.7 (11.4) 6.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น 635.8 736.9 779.3 15.9 5.8
หนี้สินสถาบันการเงิน 70.3 8.7 8.1 (87.6) (6.9)
ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว (พันหุ้น) 165,259 168,433 168,640 1.9 0.1
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.85 4.37 4.62 13.7 5.7
มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 - -
กำไรต่อหุ้นปรับลด (วิธีส่วนได้เสีย) (บาท) 0.47 0.77 0.52 63.8 (32.5)
กำไรต่อหุ้นปรับลด (วิธีเฉพาะกิจการ) (บาท) 0.18 0.35 0.35 94.4 -
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.18 0.26 - 44.4
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 52.1 45.3 42.5 3.1 (6.2)
อัตรากำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย) (ร้อยละ) 9.7 17.4 11.4 76.1 (34.5)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (วิธีส่วนได้เสีย) (ร้อยละ) 35.9 23.2 49.6 (35.5) 113.8
อัตราการจ่ายเงินปันผล (วิธีเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ) 91.7 51.6 73.9 (43.8) 43.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 8.9 3.5 8.7 51.8 (35.5)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 12.2 17.5 11.3 41.9 (35.3)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.2 1.5 1.8 26.8 15.4
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 80 84 100 5 (9.0)
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 84 79 75 (6.0) (5.1)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.3 0.3 (23.5) -
อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.1 0.01 0.01 (89.3) -

หมายเหตุ : *ไม่ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15