กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 73 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
  • B.A. (Summa Cum Laude) Claremont Men’s College (now Claremont McKenna College), Claremont, California, USA
ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  • หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015)
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 36/2011)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 187/2014)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 87/2011)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2563 – พ.ค. 2564 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา
อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2553 – พ.ค. 2564 กรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2558 - 2563 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จุฬารัตน์
2542 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยธนาคาร (ปัจจุบัน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน))

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไลเซนส์ทูคิว จำกัด (License 2Q Company Limited)
2547 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี