กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ University of South Alabama
ประวัติการฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 54/2015)
  • หลักสูตร EXAM 16/2005
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2563 – พ.ค. 2564 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2562 - พ.ค. 2563 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2564 – ธ.ค. 2564 กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 - มี.ค. 2564 ที่ปรึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 Chief Corporate Solutions and Cooperation Officer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2559 Group Executive Director- Enterprise and International Services บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก อินเตอร์ เทเลเทค จำกัด (มหาชน)
2546 - 2555 กรรมการผู้จัดการ สายงาน Corporate Solution บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่น จำกัด
2560 - 2561 กรรมการผู้จัดการ สายงาน IoT & Analytical Business บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
2555 - 2559 ประธานบริหาร บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด
2555 - 2559 ประธานบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรู ทัช จำกัด
2555 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด
2555 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
2555 - 2559 ประธานบริหาร บริษัท ไวร์ แอน ไวร์เลส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี